(انتشارات اول و آخر ( چاپ و فروش کتاب معماری

خیابان اشرفی اصفهانی - خیابان مخبری - خیابان عدل جنوبی - خیابان شهید کاظمی - پلاک 22-تلفن 44457637-44409659-09121333634

مجله معمار

آرشیو مجله معمار در این مرکز موجود است.

+   پویا ریاضی خواه ; ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠

زاها حدید

زاها حدید کیست ؟

خلاصه زندگی نامه : زها ( زاها ) حدید ملیتی عراقی-بریتانیایی دارد و در تاریخ ۳۱ اکتبر ۱۹۵۰ در بغداد به دنیا آمده است. ایشان مدرک ریاضیات خود را از دانشکاه آمریکایی بیروت اخذ کرد و سپس برای تحصیل در مدرسه معماری (AA)راهی لندن شد. او بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه با استاد اسبق خویش «رم کولهاس» در دفتر معماری «OMA» به کار مشغول شد و در سال ۱۹۷۷ عضوی از آن شد. در سال ۱۹۸۰ دفتر مستقل خود را در لندن ایجاد کرد و در همان سال ها در مدرسه معماری (AA) به تدریس مشغول بود.در سال ۲۰۰۴ میلادی حدید نخستین زن بود که به دریافت جایزه معماری پریتزکر نائل آمد.

+   پویا ریاضی خواه ; ٥:٠٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠

پیتر آیزنمن

پیتر آیزنمن

آیزنمن در کنار محسن مصطفوی در دانشگاه کرنل

 

+   پویا ریاضی خواه ; ٤:٥٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠

تعاریف عمومی ساختمان از نگاه شهرداری

 

مشخصات زمین
مساحت زمین: مساحت یک قطعه زمین را می گویند (عمدتاً در سند یا صورت مجلس تفکیک قید شده است یا‌آن دسته از اراضی که ابعاد آن ها بدون اندازه و حدو حدودی بوده و مساحت در سند قید نشده ، مساحت زمین از برداشت وضع موجود محاسبه می گردد.)

+   پویا ریاضی خواه ; ٤:٥٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠

مبانی ترسیم فنی و حجم شناسی

هندسه فضایی
مبانی ترسیم فنی و حجم شناسی
هندسه فضایی، از روابط بین نقاط و خطوط و صفحه ها در فضا بحث می کند.

+   پویا ریاضی خواه ; ٤:۳۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠

شیت بندی

شیت 1 :

ـ تحلیل سایت

ـ تحلیل اقلیم

ـ سازه

ـ سرانه

ـ بوم

ـ ایده های اولیه

ـ شیت و بررسی آن

ـ کلیاتی از نما

ـ کلیاتی از پلان

ـ کلیاتی از طرح حجم

+   پویا ریاضی خواه ; ٤:۳٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠

روش های تحقیق در معماری

روشهای تحقیق در معماری
در این اثر مباحث پایه و راهبردهای تحقیق در قالب دو بخش عرضه میشود .در بخش اخـیر از مثال های متنوع پژوهشهای مربوط به معمــاری و مطالعـات محیطـی )معمـاری منظــر، مرمــت، فناوری ساختمان و طراحی شهری (اســتفاده شـده اســت .در فصـل اول ضـرورت پـرداختن بــه روش تحقیــق در معمــاری از نگــاه نویســندگان کتــاب تشــریح میشــود و بــا تعریــف واژه هــای روششــناختی راهبردهــا و تــدابیر تحقیــق ادامــه ﻣﯽﯾﺎﺑــﺪ .در ایــن تعریــف، راهبردهــا و تدابیــر زیرمجموعه های اصلی سامانه ی جست وجو معرفی شدهاند .یکـی از نکــات کلیـدی فصـل دوم که موضوع آن بررسی ســامانه های جســتوجو و اسـتانداردهای کیفیــت تحقیـق بـوده، تعریـف مفهومی پژوهش است . در ایــن تعــاریف مــدل های مختلـف سـامانه های جسـتوجو معرفـی و گروه پارادایم سه بخــش مــورد نظـر مولفـان کتــاب تبییـن شـده اســت . مـرور ســابقهی موضــوع تحقیق که محتوای فصل سوم را تشکیل می دهد؛ بحث جامعی در خصوص چگونگـی انتخـاب، منـابع انتخــاب و نحـوه ی دقیـق کــردن موضـوع تحقیـق اسـت .یکـی از نکــات کلیـدی ایـن بحـث تبارشناسی موضوع تحقیق و دقت در هدایت تحقیق به چـارچوبی روشن و نگـارش آن در یک دستگاه فکری تعریف شده است .ﻧﮑﺘﻪ ی دیگــر بحـث، کتاب شناسـی موضـوع و کتاب ﺷﻨﺎﺳــﯽ تشریحی، تفاوت آن ها و چگونگی استفاده از کتابشناسی و منابع در متن گـزارش پــژوهش و رسالهی تحقیقی است . موضوع فصل چهارم، بررسی رابطهی نظریه های معماری و روشهای تحقیق است . فصل پنجم به پیوند تحقیق و طراحی مربوط میشود . مهمترین بحث این فصـل، اشاره به این نکته است که طراحی و فرایند شکلگیری خودآگاه یا ناخودآگاه آن نوعی تحقیـق محسوب میشود .بخش دوم متضمن این مباحث است :'تحقیق تفسیری ـ تاریخی'، 'تحقیــق کیفـــی'، 'تحقیـــق همبســـتگی'، 'تحقیـــق تجربـــی و شـــبه ﺗﺠﺮﺑﯽ'، 'تحقیـــق شبیه ســـازی و مدلسازی'، 'استدﻻل منطق 'و ' پژوهش موردی و راهبردهای ترکیبی'.

+   پویا ریاضی خواه ; ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir