بادخان: ملاحظات کالبدی باد در ساختمان

هدف اثر حاضر شناخت –تعریف و طراحی windscop-windtower  هاست که در کتاب به باد خور ها و باد خان ها تر جمه شده است که همان عناصر فرعی و ساختاری عمل دم و بازدم معماری است.با الهام از کتاب می توان باد خور را همان دم و باد خان را بازدم معماری تلقی کرد.در این کتاب تلاش شده به فنون و روش هایی پرداخته شود که از نیرو های طبیعی مانند باد – برای خنک سازی ساختمان استفاده می شود .در این نگرش نیازی به سیستم تهویه مکانیکی (تهویه فعال) نمی باشد یا در حد بسیار پایینی است.کتاب به مفهوم تهویه  ی طبیعی –قابل کنترل در ساختمان از باد خان ها و باد خورها می پردازد.نویسنده تنها به تجهیزات هواکشی –که نسبت به دود کش های خورشیدی مزایای بسیاری دارد –می پردازد.کتاب حاصل تحقیقات عمده ای به منظور استفاده از انر ژی  باد که ضمن تحلیل وزش باد به ویژگی های فیزیکی و تاثیر آن بر انسان و ساختمان پرداخته و نحوه ی به کار گرفتن از این پدیده ی اقلیمی را در ساختمان از طریق به کار گرفتن عناصر خاص نشان می دهد .

/ 0 نظر / 44 بازدید