کتاب معماری

کتابهای معماری زیر از دفتر پژوهشهای فرهنگی رسید.

1- مبانی و مفاهیم معماری معاصر عرب         وحید قبادیان

2-شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر      سید محسن حبیبی

3-تبریز خشتی استوار در معماری ایران           حسین سلطان زاده

4-فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران       حسین سلطان زاده

5-فضاهای شهری در بافت تاریخی ایران          حسین سلطان زاده

6-باغ ایرانی            وحید حیدر نتاج

7-باغ های تاریخی تبریز           امیر بانی مسعود

/ 0 نظر / 6 بازدید