نگاهی به کتاب «نظریه‌های پسامدرن در معماری»

محمدرضا شیرازی، دانشجوی دکترایمعماریدانشگاه فنی کوتبوسآلمان می گوید: متاسفانه درمعماریمعاصر ایران حوزه‌هایآموزشی و حرفه‌ای بیشتر «تصویر بنیاد» بوده‌اند تا «متنبنیاد»

محمد رضا شیرازی ۳۱ سال دارد و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشدمعماریاز دانشگاه علم و صنعتایران، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دانشجوی دکترایمعماریدانشگاه فنی کوتبوسآلمان در حوزه‌ی پدیدارشناسیمعماریاست؛ از وی تا به حالبیش از ۱۵مقاله در زمینه‌ی نظریه‌یمعماریدر مجلات تخصصیمعماریو شهرسازی و نیزکتاب‌های ترجمه‌ «شعر فضا»، منتخب مقالات تادائو آندو توسط نشر گام نو، در سال ۱۳۸۱و ترجمه و تدوین کتاب «نظریه‌های پسامدرن درمعماری» نشر نی ۱۳۸۶ منتشرشده است.

«نظریه‌های پسامدرن درمعماری‌» در ۳ بخش تدوین شدهاست؛ بخش اول آن مقدمه‌ی کتاب «نظریه‌پردازی برنامه‌ی کاری جدیدی برایمعماری» به ویراستاری کیتنسبیت است که به جمع‌آوری مقالات برجسته‌ی معاصر حوزه‌یمعماریپرداختهاست.

وی در این مقدمه جریانات اصلیمعماریمعاصر غرب را معرفیکرده و در آن به شرح تاثیر گفتمان‌های فکری و فلسفی برمعماریپرداخته است. اینمتنبه جهت ایجاز و نیزارجاعات متعدد به افراد و مفاهیمی که برای خواننده‌ی ایرانی نا آشنایند

جریانات تاثیرگذارمعماریمعاصر جهان هموارهمبتنی بر نظریه و نظری پردازی بوده‌اند. اما متاسفانه درمعماریمعاصر ایران حوزه هایآموزشی و حرفه ای بیشتر "تصویر بنیاد" بوده اند تا "متنبنیاد".

نیاز به تعلیقاتی داشته که در دو ضمیمه تدوین شده است.

ضمیمه اولتوضیحات مختصری است که کیت نسبیت در ابتدای هر یک از مقالات کتاب آورده است. ضمیمهدوم نیز شرحاصطلاحاتومفاهیمی است که درمتنآمده‌اند و نویسنده توضیحاتی را برای هر یک از منابع متعدد گرد‌آورده؛ همچنینتصاویری نیز انتخاب شده‌است که درک مطالبمتنرا آسان‌تر خواهندکرد.

محمدرضا شیرازی پیرامون ضرورت تدوین کتاب می‌گوید: همان طور که درمقدمه‌ی کتاب هم عنوان کرده‌ام به نظر منمعماریمعاصر ایران از فقداننظریه رنج می‌برد؛ اگرچه نظریه درمعماریرا می‌توان با ظهورمعمار مؤلف دوره رنسانس هم‌زمان دانست. نکته این است که جریانات تاثیرگذارمعماریمعاصر جهان هموارهمبتنی بر نظریه و نظری‌پردازی بوده‌اند اما متاسفانه درمعماریمعاصر ایران حوزه‌هایآموزشی و حرفه‌ای بیشتر «تصویر بنیاد» بوده‌اند تا «متنبنیاد»، یعنی ارتباط باجریاناتمعماریمعاصر بهواسطه تصاویری است که البته با سلیقه‌ای «رسانه‌ای» از طریق مجلات و اخیرا اینترنتبه دستمان می‌رسند و عمدتا فاقد متن‌های نظری و اندیشه‌های نهفته در خویش‌اند و اگرمتنی هست، به دلایلی مورد بی‌توجهی ما قرار می‌گیرند. این امر ما را به نوعی «معماریکاغذی» راه برده که درآن آموزش و عملمعماریتاحد نوعی تقلید صوری و بصری بدون آگاهی از نظریه‌های پس آثار تقلیل یافتهاست

ترجمه و تدوین این کتاب در واقع برای پاسخ‌گویی هر چند جزیی به وضعیتجاریمعماریایران است

/ 1 نظر / 51 بازدید
ERY

هر چی ه میخواد باشه . با ترجمه افتضاحی که داره هر چی که نوشته بی فایدست. حیف این همه وقت که خودشو منو خیلی های دیگه پای این کتاب گذاشتن.