تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان

کتاب تلاشی برای پیوند دو ایده ((تفکر گرافیکی)) به صورت مجرد و(( تفکر  گرافیکی )) به صورت  ابزاری است که به ار تباط طراح و دیگران می پردازند. نویسنده سعی می کند خلا بین طراحی با دست آزاد و فرایند های تفکر و طراحی را پر کند .لازیو –به عنوان معماری برجسته –در این کتاب اشاره می کند که با تفکر و ار تباط خلا ق به اسکیس های راحت تر و روان تر می توان دست یافت .وی در فر آیند طراحی –روش قطعی برای رسیدن به طراحی معماری پیشنهاد نمی کند و با استفاده از تکنیکهای تر سیمی و دسته بندی آنها –این امکان را به خواننده می دهد که بهترین روش را انتخاب کند.کتاب در دو بخش ارائه شده که بخش نخست در ار تباط با مهارت های اساسی تفکر گرافیکی و نقش آنها در تفکر طراحی اختصاص یافته و شش کار برد اصلی تفکر گرافیکی در طراحی معماری به صورت نوشتار و تمرین تعریف شده اند.نویسنده در بخش دوم نیز به اجرای تفکر گرافیکی برای طراحی معماری به صورت جداگانه می پردازد.وی معتقد است شیوه بر خورد در این کتاب التقاطی است تا تبعیض –جامع است و نه انحصاری –امید وارانه است و نه قطعی و منظور تشریح ساده ی مثال ها نیست –بلکه القا هیجان تفکر گرافیکی و حتی تسری آن است.

/ 0 نظر / 15 بازدید